หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2547  

 

รายการ พ.ศ. 2547
ค่าภาคหลวงไม้สัก 193,000
ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 50,000
ค่าภาคหลวงฟืน ถ่านและของป่าอื่น ๆ 15,000
ค่าขายไม้ 388,000
ค่าขายของกลาง 1,345,000
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด -
ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 80,000
ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 334,000
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 40,857,000
ค่าปรับอื่น -
เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด -
รายได้เบ็ดเตล็ด 4,940,000
รวม 48,202,000

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :