หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พุทธศักราช 2562
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2562
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนิน คดีอาญา พ.ศ.2552
บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี อาญา พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ.2464
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
หลักฐานการปิดประกาศ พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 และ พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :