หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ
(บาท)
แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้   921,057,500  
ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์   747,137,380  
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้   701,592,080  
1.1.1 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 118,153,830  
1.1.2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดล็กและของป่า สำนักวิจัยเศรษกิจและผลิตผลป่าไม้ 15,585,500  
1.1.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 23,773,600  
1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตกล้าไม้เศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 45,351,850  
1.1.5 กิจกรรมโครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 52,863,600  
1.1.6 กิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสา สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 23,322,200  
1.1.7 กิจกรรมอำนวยการ สลข. กองแผนงานและสารสนเทศ 408,860,500  
1.1.8 กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,000,000  
1.1.9 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกป่าและกำลังผลิตไม้/ของป่าภายในประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 12,681,000  
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้   45,545,300  
1.2.1 กิจกรรมวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ 32,877,600  
1.2.2 กิจกรรมวิจัยการใช้ประโยชน์ชีวภาพป่าไม้ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ 3,323,700  
1.2.3 กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ 400,500  
1.2.4 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ 8,943,500  
ผลผลิตที่ 2 การบริการการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้   16,188,900  
กิจกรรมหลักที่ 3 บริการการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้   16,188,900  
2.1.1 กิจกรรมงานบริการด้านการอนุญาต กองการอนุญาต,กลุ่มกฎหมาย 15,177,900  
2.1.2 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ 1,011,000  
ผลผลิตที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชน   157,731,220  
3.1 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน   114,524,220  
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 106,874,220  
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 7,650,000  
3.2. กิจกรรมหลักที่5พัฒนาการการป่าไม้อันเนื่องมาจากรพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ   43,207,000  
3.2.1 กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ กองแผนงานและสารสนเทศ 43,207,000  
รวม   921,057,500  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :