หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  

 

กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ(บาท) หมายเหตุ
แผนงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ งานบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าเพื่อการผลิตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 488,402,400  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 278,009,100  
   1.1กิจกรรมโครงการส่งเสริม 118,153,830  
   1.2กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 97,963,400  
   1.3 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 15,585,500  
   1.4 กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 68,545,300  
   1.5 กิจกรรมโครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น 52,317,500  
   1.6 กิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสา 23,597,400  
   1.7 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมไม้ 20,000,000  
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน 167,161,300  
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมป่าชุมชน 48,942,700  
   2.2กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ 3,273,400  
   2.3 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 24,945,200  
   2.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 90,000,000  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ 43,232,000  
   3.1 กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 35,145,500  
   3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา 5,430,000  
   3.3 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 2,656,500  
ผลผลิตที่ 2 การส่งเสริมและบริการการใช้ประโยชน์จากไม้และผลิตผลป่าไม้อย่างยั่งยืน 16,188,900  
กิจกรรมหลักที่ 4 บริการการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้ 15,838,900  
   4.1 กิจกรรมงานบริการด้านการอนุญาต 15,177,900  
   4.2 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ 661,000  
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการ วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 76,227,700  
   5.1 กิจกรรมอำนวยการ 45,499,400  
   5.2 กิจกรรมวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ 20,953,900  
   5.3 กิจกรรมวิจัยการใช้ประโยชน์ชีวภาพป่าไม้ 2,148,700  
   5.4 กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ 438,200  
   5.5 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 7,187,500  
       อส.โอนมาเพิ่มเติม 721,300,536  
       กิจกรรมงานปลูกป่า 49,392,600  
       กิจกรรมงานบำรุงป่า 71,834,150  
       กิจกรรมงานเพาะชำกล้าไม้ 59,929,720  
       กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้ 33,048,400  
       กิจกรรมงานป้องกันรักษาป่า 97,053,300  
       กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 69,329,950          
       เงินเดือน (fixed cost) 2,627,736  
       เงินเดือนโอนให้ ทส. 50,909,600  
       รวม (fixed cost) 671,870,316  
รวม 1,631,871,936  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :