หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ
(บาท)
1. แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 330,173,100  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง 330,173,100  
กิจกรรมหลัก สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้   305,673,100  
1. กิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 36,120,000  
2. กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 144,950,900  
3. กิจกรรมรวมพลังป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 25,000,000  
4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 29,915,200  
5. กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 69,687,000  
กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   24,500,000  
6. กิจกรรมโครงการจัดการที่ดินและส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้   24,500,000  
- จัดการที่ดิน สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 23,500,000  
- ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 1,000,000  
2. แผนงบประมาณบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม 1,446,993,100  
ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตการบริการด้านป่าไม้ 1,446,993,100  
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการและบริการด้านป่าไม้   1,275,945,700  
7. กิจกรรมอำนวยการ   1,262,902,700  
สำนักงานเลขานุการกรม 1,259,415,500  
กองแผนงาน 1,307,200  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 180,000  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2,000,000  
8. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 320,000  
9. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต กองการอนุญาต 8,862,000  
10. กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ กลุ่มนิติการ 2,500,000  
11. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 661,000  
12. กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศป่าไม้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 700,000  
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้   150,581,200  
13. กิจกรรมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ สำนักจัดการป่าชุมชน 7,737,500  
14. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 66,755,700  
15.กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักจัดการป่าชุมชน 2,875,800  
16. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 14,239,800  
17. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 10,745,000  
18. กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 905,700  
19. กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 269,100  
20. กิจกรรมวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 12,780,500  
21. กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 5,886,000  
22. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองแผนงาน 22,956,100  
23. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา กองแผนงาน 5,430,000  
กิจกรรมหลัก พัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์   5,000,000  
24. กิจกรรมโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 5,000,000  
กิจกรรมหลัก พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   7,466,200  
25. กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) กองแผนงาน 7,466,200  
กิจกรรมหลัก วิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   8,000,000  
26. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 8,000,000  
รวม   1,777,166,200  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :