หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ
แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2,229,793,400  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   490,107,700  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   109,115,200  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 109,115,200  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   107,728,200  
- กิจกรรรมจัดการที่ดินและส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้   107,728,200  
2.1 จัดที่ดิน สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 65,675,600  
2.2 ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 42,052,600  
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   189,241,900  
- กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 158,707,520  
- กิจกรรรมรวมพลังสร้างป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 10,431,380  
- กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 20,103,000  
4. กิจกรรมหลักเพาะชำกล้าไม้   70,420,700  
- กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 70,420,700  
5. กิจกรรมหลักพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์   13,601,700  
- กิจกรรรมโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 5,700,000  
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 7,901,700  
ผลผลิตที่ 2 การวิจัย และการพัฒนาการจัดการป่าไม้   1,739,685,700  
1. กิจกรรมหลักอำนวยการ   1,590,488,700  
- กิจกรรมอำนวยการ   1,585,888,700  
(1) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 1,520,327,700  
(ประชาสัมพันธ์) สำนักงานเลขานุการกรม 5,540,500  
(2) กองแผนงาน กองแผนงาน 59,820,500  
(3) ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 200,000  
- กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ กลุ่มนิติการ 2,600,000  
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2,000,000  
2. กิจกรรมหลักโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสวนสาธารณะ   8,800,000  
- กิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสวนสาธารณะ สำนักจัดการป่าชุมชน 8,800,000  
3. กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน   69,237,000  
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 69,623,700  
4. กิจกรรมหลักพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี   3,300,000  
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักจัดการป่าชุมชน 3,300,000  
5. กิจกรรมหลักพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน   15,608,300  
- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 15,608,300  
6. กิจกรรมหลักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ   30,276,000  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมา 27,908,500  
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา จากพระราชดำริ 2,367,500  
7. กิจกรรมหลักบริการด้านการอนุญาต   14,422,100  
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต กองการอนุญาต 11,522,100  
- กิจกรรมกิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 2,900,000  
8. กิจกรรมหลักพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   7,166,900  
- กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7,166,900  
รวม   2,229,793,400  
       
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :