หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

 

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ
แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2,527,769,000  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 619,714,600  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   74,483,700  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 74,483,700  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   210,196,700  
- กิจกรรรมจัดการที่ดินและส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้   200,196,700  
(1) จัดที่ดิน สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 167,000,000  
(2) ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 33,196,700  
- กิจกรรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ 10,000,000  
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   329,134,200  
- กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 158,707,400  
- กิจกรรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 69,728,000  
- กิจกรรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 20,000,000  
- กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15,103,000  
- กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 65,595,800  
4. กิจกรรมหลักพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ   5,900,000  
- กิจกรรรมโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 5,700,000  
- กิจกรรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ 200,000  
ผลผลิตที่ 2 การวิจัย และการพัฒนาการจัดการป่าไม้ 1,908,054,400  
1. กิจกรรมหลักอำนวยการ   1,746,251,900  
- กิจกรรมอำนวยการ   1,742,012,500  
(1) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 1,683,252,100  
(ประชาสัมพันธ์) สำนักงานเลขานุการกรม 4,535,500  
(2) กองแผนงาน กองแผนงาน 54,024,900  
(3) ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 200,000  
- กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ กลุ่มนิติการ 2,600,000  
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,639,400  
2. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้   88,532,000  
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 69,623,700  
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักจัดการป่าชุมชน 3,300,000  
- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 15,608,300  
3. กิจกรรมหลักบริการด้านการอนุญาต   12,445,000  
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต กองการอนุญาต 10,145,222  
- กิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 2,300,000  
4. กิจกรรมหลักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ   51,965,400  
-กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 49,597,500  
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา 2,367,500  
5. กิจกรรมหลักพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   8,860,100  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มกิจการและโครงการฯ 8,860,100  
รวม   2,527,769,000  
       
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :