หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ(บาท) หมายเหตุ
แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 3,371,482,700  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 977,195,800  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 248,568,500  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการและควบคุมไฟป่า 197,741,800  
- กิจกรรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า สำนักแผนงานและสารสนเทศ 44,318,100  
- กิจกรรรมบริหารจัดการงานนิติการ กลุ่มนิติการ 6,508,600  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   129,110,000  
- กิจกรรรมจัดการที่ดิน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 81,500,000  
- กิจกรรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 30,000,000  
- กิจกรรรมโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 5,700,000  
- กิจกรรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 11,910,000  
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   599,517,300  
- กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 161,253,030  
- กิจกรรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 76,224,500 ขอเบิกจ่ายส่วนกลางทั้งหมด
- กิจกรรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 38,280,000 ขอเบิกจ่ายส่วนกลางทั้งหมด
- กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 76,461,670 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เบิกจ่ายที่ส่วนกลางจำนวน 24,054,675
- กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 37,853,800  
- กิจกรรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 41,652,600  
- โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 167,791,700  
(1) ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ภาคเอกชน) 52,659,000  
(2) ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ภาครัฐ) 69,968,000 ขอเบิกจ่ายส่วนกลางทั้งหมด
(3) ผลิตกล้าไม้มงคล และกล้าไม้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ส่วนเพาะชำ) 45,164,700 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เบิกจ่ายที่ส่วนกลางจำนวน 11,848,800
ผลผลิตที่ 2 การวิจัย และการพัฒนาการจัดการป่าไม้ 2,394,286,900  
1. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 2,104,951,700  
- กิจกรรมอำนวยการ   2,087,311,200  
(1) สำนักบริหารกลาง (ประชาสัมพันธ์) สำนักบริหารกลาง 2,033,712,300  
(ประชาสัมพันธ์) สำนักบริหารกลาง 3,555,000  
(2) สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 49,843,900  
(3) ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 200,000  
- ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) สำนักแผนงานและสารสนเทศ 5,100,000  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 700,000  
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต สำนักการอนุญาต 10,885,000  
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 955,500  
2. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้   202,810,400  
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 58,526,600  
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ สำนักจัดการป่าชุมชน 3,305,100  
- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 19,989,300  
- กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน สำนักจัดการป่าชุมชน 5,542,800  
- กิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 9,393,300  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 74,640,700  
- โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 20,000,000  
- กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ. ยะลา สำนักแผนงานและสารสนเทศ 2,552,500  
- กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักแผนงานและสารสนเทศ 8,860,100  
3. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้   86,524,800  
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 40,000,000  
- กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 1,219,800  
- กิจกรรมวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 22,293,300  
- กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 571,600  
- กิจกรรมวิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 11,182,300  
- กิจกรรมวิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ฯ 11,257,800  
รวม   3,371,482,700  
       
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :