หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ
แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3,031,101,500  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ   3,022,206,500  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   216,681,800  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 153,941,800  
- กิจกรรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 62,740,000  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   45,500,000  
- กิจกรรรมจัดการที่ดิน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 36,000,000  
- กิจกรรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 9,500,000  
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   348,387,260  
- กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 179,530,160  
- กิจกรรรมแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง และระยะยาว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 30,520,100  
- กิจกรรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 10,331,000  
- กิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 37,520,000  
- กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 36,425,000  
- กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 7,775,000  
- กิจกรรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 14,650,000  
- กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้โตเพื่อเป็นพลังงานทดแทน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ( ภาคเอกชน) 13,925,000  
- กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าไม้เพื่อแก้ๆปัญหาสภาวะโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ( ภาครัฐ) 17,711,000  
4. .กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้   108,111,300  
- กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 36,943,600  
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ สำนักการจัดป่าชุมชน 2,850,000  
- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 8,180,000  
- กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน สำนักการจัดป่าชุมชน 5,157,400  
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,596,100  
- กิจกรรมโครงการพัฒาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 40,081,700  
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ป่าไม้ดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1,860,000  
- กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักแผนงานและสารสนเทศ 6,442,500  
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้   2,242,571,440  
- กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง 2,149,913,440  
- กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง 3,200,000  
- กิจกรรมอำนวยการงานแผนและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 54,500,000  
- กิจกรรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 300,000  
- กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1,700,000  
- กิจกรรมการบริหารการประชาชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ 705,500  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 900,000  
- กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ สำนักกฎหมาย 4,200,000  
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต สำนักการอนุญาต 9,052,500  
- กิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 สำนักการอนุญาต 2,500,000  
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 800,000  
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 4,800,000  
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 10,000,000  
6. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้   60,954,700  
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 22,842,000  
- กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 1,189,800  
- กิจกรรมวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15,902,500  
- กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 484,400  
- กิจกรรมวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 9,657,800  
- กิจกรรมวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 7,728,200  
- กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3,150,000  
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 8,895,000  
1. กิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 8,895,000  
- กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 8,895,000  
รวม   3,031,101,500  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :