หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ
แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    3,289,798,100  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ   3,267,791,300  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   315,392,400  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 184,990,000  
- กิจกรรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 37,719,200  
- กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 12,235,200  
- กิจกรรมดำเนินการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 80,448,000  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   66,000,000  
- กิจกรรรมจัดการที่ดิน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 36,000,000  
- กิจกรรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 30,000,000  
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   571,878,290  
- กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 227,484,435  
- กิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 40,982,425  
- กิจกรรรมค่าชดเชยการดูแลสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ( ภาครัฐ) 55,969,730  
- กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 70,572,900  
- กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 6,000,000  
- กิจกรรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 13,685,000  
- โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 52,183,000  
- กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าไม้เพื่อแก้ๆปัญหาสภาวะโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ( ภาครัฐ) 62,183,800  
- โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ( ภาคเอกชน) 95,000,000  
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้   180,681,095  
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 60,000,000  
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ สำนักการจัดป่าชุมชน 13,944,350  
- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 8,925,550  
- กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน สำนักการจัดป่าชุมชน 6,548,500  
- กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักแผนงานฯ สำนักการจัดป่าชุมชน สำนักความหลากหลายฯ 8,987,200  
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
- จังหวัดพิษณุโลก สำนักการจัดป่าชุมชน 9,266,400  
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5,794,950  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 55,292,290  
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ไม่ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา สำนักแผนงานและสารสนเทศ 2,132,000  
- กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักแผนงานและสารสนเทศ 6,789,555  
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้   2,070,279,700  
- กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง 1,950,001,000  
- กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง 3,500,000  
- กิจกรรมอำนวยการงานแผนและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 58,285,000  
- กิจกรรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 300,000  
- กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 11,115,000  
- กิจกรรมการบริหารการประชาชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ 800,000  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,000,000  
- กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ สำนักกฎหมาย 4,500,000  
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต สำนักการอนุญาต 9,965,000  
- กิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2,000,000  
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 800,000  
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 5,000,000  
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 14,301,200  
- กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 5,711,500  
6. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้   63,559,815  
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 23,085,290  
- กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 936,000  
- กิจกรรมวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 16,853,625  
- กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 500,000  
- กิจกรรมวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 10,394,800  
- กิจกรรมวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 7,439,400  
- กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3,347,700  
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้   22,006,800  
7. กิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ   22,006,800  
- กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 22,006,800  
รวม   3,289,798,100  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :