หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 
ปี พ.ศ. เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร) เนื้อที่ (ไร่) เปอร์เซ็นต์
2516
113,595.00
70,996,875.00
66.96
2519
102,327.00
63,954,375.00
60.32
2521
94,937.00
59,335,625.00
55.96
2525
87,756.00
54,847,500.00
51.73
2528
84,126.00
52,578,750.00
49.59
2531
80,402.00
50,251,250.00
47.39
2532
80,222.00
50,138,750.00
47.29
2534
77,143.00
48,214,375.00
45.47
2536
75,231.00
47,019,375.00
44.35
2538
73,886.00
46,178,750.00
43.55
2541
73,057.00
45,660,625.00
43.06
2543
96,270.28
60,168,926.72
56.75
2547
92,068.42
57,542,765.00
54.27
2548
89,380.99
55,863,118.75
47.31
2549
88,368.11
55,230,068.75
52.09
2551
95,074.74
59,421,712.50
56.04
2556 90,053.76 56,283,600.00 52.36
2557 90,459.97 56,537,481.25 52.60
2558 90,395.02 56,496,886.23 52.56
2559 90,294.38 56,433,986.90 52.50
2560 90,207.05 56,379,408.55 52.45
2561 90,369.49 56,480,932.45 52.55
2562 90,227.79 56,392,370.41 52.46
2563 90,087.37 56,304,603.27 52.38
2564 61,165.92 38,228,700.46 63.66

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :