หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 
ปี พ.ศ. เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร) เนื้อที่ (ไร่) เปอร์เซ็นต์
2516
23,970.00
14,981,250.00
35.56
2519
21,826.00
13,641,250.00
32.38
2521
20,426.00
12,766,250.00
30.31
2525
18,516.00
11,572,500.00
27.47
2528
17,685.00
11,053,125.00
26.24
2531
17,244.00
10,777,500.00
25.59
2532
17,223.00
10,764,375.00
25.55
2534
16,616.00
10,385,000.00
24.65
2536
16,408.00
10,255,000.00
24.34
2538
16,288.00
10,180,000.00
24.17
2541
16,049.00
10,030,625.00
23.81
2543
21,461.85
13,413,654.05
31.84
2547
21,243.24
13,277,026.00
31.52
2548
20,678.58
12,924,112.50
30.68
2549
20,555.07
12,846,918.75
30.50
2551
22,227.57
13,892,232.01
29.81
2556 22,132.22 13,832,637.50 32.79
2557 22,181.11 13,863,193.75 32.86
2558 22,269.03 13,918,144.83 33.02
2559 22,253.42 13,908,388.47 32.98
2560 22,271.09 13,919,431.32 33.01
2561 22,277.13 13,923,207.47 33.02
2562 22,374.31 13,983,942.96 33.16
2563 22,372.08 13,982,552.23 33.16
2564 19,584.87 12,240,542.44 21.51

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :