หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 
แผนภูมิแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2551

 

ปี พ.ศ. เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร) เนื้อที่ (ไร่) เปอร์เซ็นต์
2516
50,671.00
31,669,375.00
30.01
2519
41,494.00
25,933,750.00
24.57
2521
31,221.00
19,513,125.00
18.49
2525
25,886.00
16,178,750.00
15.33
2528
25,580.00
15,987,500.00
15.15
2531
23,693.00
14,808,125.00
14.03
2532
23,586.00
14,741,250.00
13.97
2534
21,799.00
13,624,375.00
12.91
2536
21,473.00
13,420,625.00
12.72
2538
21,265.00
13,290,625.00
12.59
2541
20,984.00
13,115,000.00
12.43
2543
26,526.94
16,579,338.12
15.71
2547
28,095.69
17,559,806.00
16.64
2548
25,334.60
15,834,125.00
15.00
2549
24,549.88
15,343,675.00
14.54
2551
27,555.54
17,222,212.50
16.32
2556 25,302.29 15,813,931.25 15.09
2557 25,198.29 15,748,931.25 15.02
2558 25,056.27 15,660,166.45 14.94
2559 25,036.52 15,647,822.51 14.93
2560 25,048.89 15,655,553.80 14.94
2561 25,200.16 15,750,098.53 15.03

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :