หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

ปี พ.ศ. พื้นที่ไฟไหม้ป่า (ไร่) Year หมายเหตุ
2535 12,130,450.00 1992  
2536 9,122,609.00 1993  
2537 4,772,800.00 1994  
2538 4,023,784.00 1995  
2539 3,064,394.00 1996  
2540 4,126,300.00 1997  
2541 7,159,075.00 1998  
2542 1,843,132.00 1999  
2543 583,273.00 2000  
2544 476,182.79 2001  
2545 871,181.11 2002  
2546 98,523.00 2003  
2547 201,758.00 2004  
2548 189,276.00 2005  
2549 53,885.00 2006  
2550 117,395.00 2007  
2551 70,810.00 2008  
2552 61,083.60 2009  
2553 83,176.00 2010  
2554 83,176.00 2010 ข้อมูลเดือน ต.ค. 53 - 10 ก.พ. 54
 
ที่มา : สำนักป้องกันและปราบปรามการควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :