หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่
ตุลาคม - - - -
พฤศจิกายน - - - -
ธันวาคม - - - -
มกราคม 3 14 1 10
กุมภาพันธ์ 49 2,947 40 517
มีนาคม 104 4,435 68 2,651
เมษายน 7 145 55 2,566
พฤษภาคม - - - 3,559
มิถุนายน 1 27 67 2,035
กรกฎาคม 1 200 2 50
สิงหาคม 5 1,360 - -
กันยายน 1 7 9 84
รวม 171 9,135 305 11,472

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :