หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ผลการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 6 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เดือน ต.ค.-51 พ.ย.-51 ธ.ค.-51 ม.ค.-52 ก.พ.-52 มี.ค.-52 เม.ย.-52 พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 ส.ค.-52 ก.ย.-52 รวม
หน่วยงาน ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่
สน. จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) - - - - - - - - 2 20 29 307 - - - - - - - - - - - - 31 327
สน. จทป.ที่ 2 (เชียงราย) - - - - - - - - 6 98 5 42 - - - - - - - - - - - - 11 140
สน. จทป.ที่ 3 (ลำปาง) - - - - - - - - 11 91 3 11 - - - - - - - - - - - - 14 102
สน. จทป.ที่ 4 (ตาก) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 5 (สระบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 6 (อุดรธานี) - - - - - - 2 10 2 10 60 3965 6 98 - - - - - - - - - - 70 4083
สน. จทป.ที่ 6 (สาขานครพนม) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) - - - - - - - - - - - - 1 47 - - - - - - - - - - 1 47
สน. จทป.ที่ 7 (สาขาอุบลราชธานี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา) - - - - - - - - 19 1384 - - - - - - - - - - - - - - 19 1384
สน. จทป.ที่ 9 (ชลบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 10 (ราชบุรี) - - - - - - - - - - 5 95 - - - - - - - - - - - - 5 95
สน. จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) - - - - - - - - 7 331 - - - - - - - - - - - - - - 7 331
สน. จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) - - - - - - 1 4 - - - - - - - - 1 27 - - 4 1260 1 7 7 1298
สน. จทป.ที่ 12 (สาขากระบี่) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 13 (สงขลา) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 200 1 100 - - 2 300
สน. จทป.ที่ 13 (สาขานราธิวาส) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - 3 14 49 2947 104 4435 7 145 - - 1 27 1 200 5 1360 1 7 171 9135

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :