หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ผลการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 6 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เดือน ต.ค.-52 พ.ย.-52 ธ.ค.-52 ม.ค.-53 ก.พ.-53 มี.ค.-53 เม.ย.-53 พ.ค.-53 มิ.ย.-53 ก.ค.-53 ส.ค.-53 ก.ย.-53 รวม
หน่วยงาน ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่
สน. จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่) - - - - - - - - 9 24 - - - - - - - - - - - - - - 9 24
สน. จทป.ที่ 2 (เชียงราย) - - - - - - - - 8 89 1 50 - - - - - - - - - - - - 9 139
สน. จทป.ที่ 3 (ลำปาง) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 4 (ตาก) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 5 (สระบุรี) - - - - - - 1 10 - - 2 19 - - - - - - - - - - - - 3 29
สน. จทป.ที่ 6 (อุดรธานี) - - - - - - - - 1 20 - - - - - - - - - - - - - - 1 20
สน. จทป.ที่ 6 (สาขานครพนม) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) - - - - - - - - 1 5 8 15 1 2 - - - - - - - - - - 10 22
สน. จทป.ที่ 7 (สาขาอุบลราชธานี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา) - - - - - - - - 7 230 9 117 - - - - - - - - - - - - 16 347
สน. จทป.ที่ 9 (ชลบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน. จทป.ที่ 10 (ราชบุรี) - - - - - - - - - - 5 57 2 39 - - - - - - - - - - 7 96
สน. จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) - - - - - - - - 7 43 15 400 6 139 1 5 - - - - - - - - 29 538
สน. จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) - - - - - - - - 4 66 15 156 39 2048 59 3464 62 1913 2 50 - - 9 84 190 7781
สน. จทป.ที่ 12 (สาขากระบี่) - - - - - - - - 2 10 10 737 1 8 - - - - - - - - - - 13 755
สน. จทป.ที่ 13 (สงขลา) - - - - - - - - - - - - 6 330 3 90 5 122 - - - - - - 14 542
สน. จทป.ที่ 13 (สาขานราธิวาส) - - - - - - - - - - 2 400 - - - - - - - - - - - - 2 400
รวม - - - - - - 1 10 40 517 68 2651 55 2566 63 3559 67 2035 2 50 - - 9 84 305 11472

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :