หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2547 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเศน์นครเขื่อนขันธ์ (2) จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางน้ำผึ้ง,บางยอ,บางกอบัว,บางกระเจ้า,บางกระสอบ,ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
1
2553 โครงการสวนกลางมหานคร (ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์) จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100
2553 โครงการสวนกลางมหานคร (ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศโครงการสวนกลางมหานคร นครเขื่อนขันธ์จังหวัดสมุทรปราการ บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
   พื้นที่ : ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์สมุทรปราการ
   ที่ตั้ง : ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100
 
รวม
301
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :