หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการสวนกลางมหานคร (ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศโครงการสวนกลางมหานคร นครเขื่อนขันธ์จังหวัดสมุทรปราการ บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการสวนกลางมหานคร (ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศโครงการสวนกลางมหานคร นครเขื่อนขันธ์จังหวัดสมุทรปราการ บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 100 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์สมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายวรวิทย์ โกกิลารัตน์ 100
22553 ปลูกป่าใช้สอย (หวาย) นายประธานสิทธิ์ กระมล 100

ข้อมูลสภาพป่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :