หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 68 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าคลองตะคียน
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2553 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : พื้นที่ป่าไม้ พุทธศักราช 1484 ณ บริเวณเขาตะแบก
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
100
2553 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าบุญมี-บ่อทอง แปลงที่ 1,2 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าบุญมี-บ่อทอง
   ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
200
2551 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 3 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 2/1 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย ,ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. 2484 ป่าเขาโคนสมอ
   ที่ตั้ง : ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
300
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
50
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขากะป่อม ปี 2553 (รหัส 927)
   พื้นที่ : ป่าเขากะป่อม
   ที่ตั้ง : ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 2/2 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
700
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927 (เงินบริจาค) แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
100
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอบ่อทอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
50
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแดง-ป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2515 สวนป่าคลองตะเคียน ท่าบุญมี-บ่อทอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3,500
2550 สวนป่าคลองตะเคียน ท่าบุญมี-บ่อทอง (วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง
   ที่ตั้ง : ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ป่าท่าบุญมี-บ่อทอง ปี 2552
   พื้นที่ : ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
   ที่ตั้ง : ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
300
2558 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง.ธาตุทอง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
462
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (927)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
70
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 2 (ปี 2555)
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
120
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927
   พื้นที่ : ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ 2484
   ที่ตั้ง : ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
100
2551 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2554 โครงการปลูป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดง ป่าชุมนุมกลางและป่าคลองตะเคียน แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่,ธาตุทอง อ.หนองใหญ่,บ่อทอง จ.ชลบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
200
2551 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง (แปลงเงินนอกงบประมาณ ปี 51)
   พื้นที่ : ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง
   ที่ตั้ง : ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี (927)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
100
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2551 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 1 (ปี 2555) ด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
230
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่,โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
300
2552 โครงการปลูกต้นไม้คลายโลกร้อน ประจำปี 2552 จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
40
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1,200
2551 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อม่วง จ.ชลบุรี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าแดง และป่าชุมชุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าแดง และป่าชุมชุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (927)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
54
2559 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
362
2551 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2555 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
70
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
200
2559 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าบุญมี
   ที่ตั้ง : ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
162
2558 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
142
2554 โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่,ธาตุทอง อ.หนองใหญ่, บ่อทอง จ.ชลบุรี
100
2547 โครงการปรับปรุงฯ ป่าบางละมุง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1,250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2550 สวนป่าคลองตะเคียน-ท่าบุญมี-บ่อทอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลง ที่ 2(2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ชลบุรี
400
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง ที่ 6 จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
5
2551 สวนป่าคลองตะเคียน-ท่าบุญมี-บ่อทอง
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
600
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลง ที่ 2(1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดชลบุรี แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง ที่ 6 จ.ชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
9
 
รวม
20,677
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :