หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดตราด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
2
2521 สวนป่าด่านชุมพล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
1,500
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง(คลองใหญ่-เขาไฟไหม้) (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าเขาสมิง(คลองใหญ่-เขาไฟไหม้)
   ที่ตั้ง : ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทิวเขาบรรทัด (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าทิวเขาบรรทัด
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตราด
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ-ทิวเขาบรรทัด, ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดตราด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : สวนป่าด่านชุมพล
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตราด
   พื้นที่ : ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้)
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
300
 
รวม
3,102
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :