หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 58 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2551 โครงการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าภูเขาแก้ว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง (ปี 2553) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำแม่นาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบึ้ง
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบึ้ง
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเลย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง, ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปื่อย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าภูเปื่อย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเลย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 อำเภอด่านซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
10
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าภูสิงห์
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าภูสิงห์
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม ,หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเลย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2506
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหิน-นกยูง(ปี2553) จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหิน-นกยูง
   ที่ตั้ง : ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ต.ผาบิ้ง
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเลย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเรือ, ป่าภูเปือย และป่าภูขี้เถ้า
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง, ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเลย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าข้เถ้าและป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง, ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าภูเขาแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบิ้ง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 12 พ.ย.2506
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าภูหลวงและป่าภุหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
66
2545 โครงการปลูกและบำรุงประชาอาสา ท้องที่ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเลย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าตามมติครม. พ.ศ.2506
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเลย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และ ป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเลย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้ว และป่าดงปากชม
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเลย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และ ป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
239
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ ที่ 1 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง,กกจำปา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
300
2551 โครงการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าภูเขาแก้ว แปลงที่ 2 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ตำบลห้วยทรายขาว) ที่ 1 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
250
2546 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2506
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
1,100
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปาชม ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ่ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
10
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบิ้ง ที่ 2 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ต.ผาบิ้ง ที่ 2 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
500
2556 แปลงปลูแห่วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
10
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ณ วัดป่าซำขาม บ้านซำขาม หมู่ที่14
   ที่ตั้ง : ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
2
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 5 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ ที่ 5 จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่ง,กกจำปา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก
   ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 1 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ, จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
200
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ที่ 4 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
160
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 9 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
130
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 8 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 11 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 18 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
300
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 10 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
150
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาง่าม และป่าลาดค่าง ที่ 1 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
140
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ที่ 5 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
170
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ที่ 1 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ ที่ 12 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ ที่ 13 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
200
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ที่ 3 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
150
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 7 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
300
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาง่าม และป่าลาดค่าง ที่ 1 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
30
2560 "หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 9 จังหวัดเลย "
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
170
 
รวม
13,197
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :