หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 71 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2551 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : แม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
200
2550 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : อมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2551 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าแม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้าง-ป่าแม่ขนิน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง-แม่ขนิน
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
900
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอแม่วาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
338
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
200
2537 โครงการประชาอาสาอำเภอสันกำแพง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่่าแม่ธิ แม่สาร
   ที่ตั้ง : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
20
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสวงนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
500
2551 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอน
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
300
2551 โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริฯ
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
200
2553 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
300
2553 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
250
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าท่าธาร
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2551 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   พื้นที่ : ป่าท่าธาร
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
350
2553 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2553 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2545 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
150
2553 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปลูก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
   พื้นที่ : อมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
100
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง แปลงที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง แปลงที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2522 สวนป่าบ้านช้าง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4,820
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
300
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล-แม่ยุย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ตาล-ป่าแม่ยุย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
200
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าท่าธาร
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
300
2553 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : แม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 4
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.เชียงใหม่
50
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางถวายองค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
2
2553 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : แม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาด
   ที่ตั้ง : ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล-แม่ยุย
   พื้นที่ : ป่าแม่ตาล-แม่ยุย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
200
2551 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง
   พื้นที่ : แม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
200
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อำเภอเมือง
   พื้นที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่
   ที่ตั้ง : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
25
2549 โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติฯครบ 60 ปี แปลงที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
500
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางถวายองค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขะจาน
   ที่ตั้ง : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2545 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ออน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
100
2555 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-ป่าแม่วาง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ขาน-แม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าท่าธาร
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
350
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
   ที่ตั้ง : ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-แม่วาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำบ่อหลวง ดอนเปา อ.สันป่าตอง แม่วาง จ.เชียงใหม่
1,000
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภออมก๋อย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
25
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
   ที่ตั้ง : ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
   ที่ตั้ง : ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
300
2551 โครงการปลูกป่าไผ่เพื่อการสาธิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 1 (ปี 2551)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
100
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2555 โครงการ "การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
   พื้นที่ : ป่าสวงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
60
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหางดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
22
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 2 จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
   ที่ตั้ง : ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 5 จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 2 จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 3 จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 4 จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
300
 
รวม
20,563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :