หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 150 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบำรุง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12547 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสนั่น เผือกพันธุ์ 50
22545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสนั่น เผือกพันธ์ 100

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :