หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 39 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พะเยา
2
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ : ป่าแม่ต๋ำ
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
35
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
115
2551 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2551 จ.พะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พะเยา
-
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
9
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพระเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
41
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
8
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
7
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
65
2544 แปลงปลูกป่าชดเชยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
431
2547 สวนป่าแม่วังช้าง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน
   ที่ตั้ง : ต.พระธาติขิงแกง นาปรัง อ.จุน ปง จ.พะเยา
1,200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปง จ.พะเยา
20
2546 แปลงปลูกป่าสวนป่าแม่วังช้าง(ปลูกป่าประชาอาสา)ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.จุน จ.พะเยา
100
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำยวนและป่าน้ำลาว (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำยวนและป่าน้ำลาว
   ที่ตั้ง : ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม
   ที่ตั้ง : ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
250
 
รวม
8,633
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :