หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 5 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1104
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
   บ้าน : ชำผักแผว หมู่ที่ : 4 ตำบล : ชำผักแพว
   อำเภอ : แก่งคอย จังหวัด : สระบุรี
20
2 รหัสไฟป่า : 1105
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
   บ้าน : เขาจำปา หมู่ที่ : 5 ตำบล : หนองปลาไหล
   อำเภอ : เมืองสระบุรี จังหวัด : สระบุรี
20
3 รหัสไฟป่า : 1115
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
   บ้าน : ทับกวาง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ทับกวาง
   อำเภอ : แก่งคอย จังหวัด : สระบุรี
5
4 รหัสไฟป่า : 1116
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
   บ้าน : โป่งกระพ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : ชะอม
   อำเภอ : แก่งคอย จังหวัด : สระบุรี
10
5 รหัสไฟป่า : 2677
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ลำพญากลาง หมู่ที่ : 1 ตำบล : ลำพญากลาง
   อำเภอ : มวกเหล็ก จังหวัด : สระบุรี
20
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :