หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 6 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 2670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : มาบตาพุด
   อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง
300
2 รหัสไฟป่า : 2670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เกาะสะเก็ด
   อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง
300
3 รหัสไฟป่า : 2670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เกาะสะเก็ด
   อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง
300
4 รหัสไฟป่า : 2670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เกาะสะเก็ด
   อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง
300
5 รหัสไฟป่า : 2670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เกาะสะเก็ด
   อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง
300
6 รหัสไฟป่า : 2670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจันทบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เกาะสะเก็ด
   อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง
300
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :