หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 5 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1094
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำตกเขาอีโต้
   บ้าน : หนองปี๊ด หมู่ที่ : 11 ตำบล : ดงขี้เหล็ก
   อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี
1
2 รหัสไฟป่า : 1096
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำตกเขาอีโต้
   บ้าน : หมู่ที่ : 15 ตำบล : บ้านพระ
   อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี
15
3 รหัสไฟป่า : 2666
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำตกเขาอีโต้
   บ้าน : บ้านเนินบาก หมู่ที่ : 5 ตำบล : เนินหอม
   อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี
5
4 รหัสไฟป่า : 2667
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำตกเขาอีโต้
   บ้าน : บ้านหัวบุ่ง หมู่ที่ : 18 ตำบล : เนินหอม
   อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี
80
5 รหัสไฟป่า : 2668
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำตกเขาอีโต้
   บ้าน : หมู่ที่ : 15 ตำบล : บ้านพระ
   อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี
5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :