หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 45 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1062
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครราชสีมา
20
2 รหัสไฟป่า : 1063
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง
   บ้าน : วังไทรงาม หมู่ที่ : 18 ตำบล : ห้วยบง
   อำเภอ : ด่านขุนทด จังหวัด : นครราชสีมา
20
3 รหัสไฟป่า : 1064
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
   บ้าน : ผ่านศึก หมู่ที่ : 11 ตำบล : พญาเย็น
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
40
4 รหัสไฟป่า : 1065
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง
   บ้าน : ไทยสามมัคคี หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยบง
   อำเภอ : ด่านขุนทด จังหวัด : นครราชสีมา
3
5 รหัสไฟป่า : 1066
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ท่ามะปรางค์ หมู่ที่ : ตำบล : หมูสี
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
5
6 รหัสไฟป่า : 1067
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : คลองเพล หมู่ที่ : 17 ตำบล : หมูสี
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
50
7 รหัสไฟป่า : 1068
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยบง
   อำเภอ : ด่านขุนทด จังหวัด : นครราชสีมา
10
8 รหัสไฟป่า : 1069
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าครบุรี
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บ้านใหม่
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
200
9 รหัสไฟป่า : 1070
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
   บ้าน : คลองยาง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พญาเย็น
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
130
10 รหัสไฟป่า : 1071
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
   บ้าน : โศกลึก หมู่ที่ : 18 ตำบล : พญาเย็น
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
90
11 รหัสไฟป่า : 1072
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หนองขอน หมู่ที่ : 8 ตำบล : สุขเกษม
   อำเภอ : ปักธงชัย จังหวัด : นครราชสีมา
100
12 รหัสไฟป่า : 1073
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าครบุรี
   บ้าน : ดอนตะเกียด หมู่ที่ : 7 ตำบล : เฉลียง
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
70
13 รหัสไฟป่า : 1074
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : เขามะค่า
   บ้าน : หนองโบสถ์ หมู่ที่ : 8 ตำบล : โคกกระชาย
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
60
14 รหัสไฟป่า : 1075
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : เขาฉมวก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : โคกกระชาย
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
50
15 รหัสไฟป่า : 1076
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หนองโบสถ์ หมู่ที่ : 16 ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครราชสีมา
30
16 รหัสไฟป่า : 1077
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าครบุรี
   บ้าน : ซับสะเดา หมู่ที่ : ตำบล : บ้านใหม่
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
20
17 รหัสไฟป่า : 1078
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าครบุรี
   บ้าน : ซับสะเดา หมู่ที่ : ตำบล : บ้านใหม่
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
40
18 รหัสไฟป่า : 1079
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : คำไฮ หมู่ที่ : 15 ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
200
19 รหัสไฟป่า : 1080
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : คำไฮ หมู่ที่ : 15 ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
300
20 รหัสไฟป่า : 1081
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ท่าช้าง หมู่ที่ : 12 ตำบล : หมูสี
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
30
21 รหัสไฟป่า : 1082
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : คลองบง หมู่ที่ : 16 ตำบล : วังน้ำเขียว
   อำเภอ : วังน้ำเขียว จังหวัด : นครราชสีมา
20
22 รหัสไฟป่า : 1083
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง
   บ้าน : ไทยสามัคคี หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยบง
   อำเภอ : ด่านขุนทด จังหวัด : นครราชสีมา
80
23 รหัสไฟป่า : 1084
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าครบุรี
   บ้าน : ดอนตะเกียด หมู่ที่ : ตำบล : โคกกระชาย
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
20
24 รหัสไฟป่า : 1085
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าครบุรี
   บ้าน : ดอนตะเกียด หมู่ที่ : ตำบล : โคกกระชาย
   อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา
30
25 รหัสไฟป่า : 1086
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : หนองน้ำแดง
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
10
26 รหัสไฟป่า : 2602
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
18
27 รหัสไฟป่า : 2603
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านคำไฮ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
24
28 รหัสไฟป่า : 2604
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
23
29 รหัสไฟป่า : 2605
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : หนองน้ำแดง
   อำเภอ : ปากช่อง จังหวัด : นครราชสีมา
24
30 รหัสไฟป่า : 2606
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านคำไฮ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
28
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :