หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 7 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1087
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 3
   บ้าน : คลองน้ำซับ หมู่ที่ : ตำบล : แนงมุด
   อำเภอ : กาบเชิง จังหวัด : สุรินทร์
7
2 รหัสไฟป่า : 1088
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 3
   บ้าน : หนองคันนา หมู่ที่ : ตำบล : ตาเมียง
   อำเภอ : พนมดงรัก จังหวัด : สุรินทร์
15
3 รหัสไฟป่า : 2622
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนเขาแหลมรัตนมุณี
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แนงมุด
   อำเภอ : กาบเชิง จังหวัด : สุรินทร์
10
4 รหัสไฟป่า : 2623
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ขสป.ห้วยทับทัน
   บ้าน : บ้านช้างหมอบ หมู่ที่ : ตำบล : แนงมุด
   อำเภอ : กาบเชิง จังหวัด : สุรินทร์
20
5 รหัสไฟป่า : 2624
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : พื้นที่เกษตร
   บ้าน : บ้านช้างหมอบ หมู่ที่ : ตำบล : แนงมุด
   อำเภอ : กาบเชิง จังหวัด : สุรินทร์
200
6 รหัสไฟป่า : 2628
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 3
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บักได
   อำเภอ : พนมดงรัก จังหวัด : สุรินทร์
11
7 รหัสไฟป่า : 2629
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนโคกหนองขาม-หนองจบก ทิศ ตอ./เหนือ
   บ้าน : บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ : ตำบล : แนงมุด
   อำเภอ : กาบเชิง จังหวัด : สุรินทร์
5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :