หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 11 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 983
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : นาอ่างทอง หมู่ที่ : 7 ตำบล : เขาสวนกวาง
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
40
2 รหัสไฟป่า : 984
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
20
3 รหัสไฟป่า : 985
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : ดงเย็น หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : น้ำพอง จังหวัด : ขอนแก่น
30
4 รหัสไฟป่า : 986
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : ขอนแก่น
2
5 รหัสไฟป่า : 987
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงมูล
   บ้าน : ดงเย็น หมู่ที่ : ตำบล : บัวเงิน
   อำเภอ : น้ำพอง จังหวัด : ขอนแก่น
30
6 รหัสไฟป่า : 988
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : คำม่วง
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
10
7 รหัสไฟป่า : 989
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : คำนางปุ่ม หมู่ที่ : 3 ตำบล : เขาสวนกวาง
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
5
8 รหัสไฟป่า : 2489
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าโคกหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : คำแคน
   อำเภอ : มัญจาคีรี จังหวัด : ขอนแก่น
40
9 รหัสไฟป่า : 2490
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : คำม่วง
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
50
10 รหัสไฟป่า : 2491
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
70
11 รหัสไฟป่า : 2492
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าโคกหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : ขอนแก่น
80
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :