หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 10 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1058
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ภูพัดหยอด
   บ้าน : เก่าเดื่อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ทุ่งคลอง
   อำเภอ : คำม่วง จังหวัด : กาฬสินธุ์
5
2 รหัสไฟป่า : 1059
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูพาน
   บ้าน : ท่างาม หมู่ที่ : 6 ตำบล : สำราญ
   อำเภอ : สามชัย จังหวัด : กาฬสินธุ์
20
3 รหัสไฟป่า : 1060
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงด่านแย้
   บ้าน : วังมน หมู่ที่ : 3 ตำบล : กุดหว้า
   อำเภอ : กุฉินารายณ์ จังหวัด : กาฬสินธุ์
40
4 รหัสไฟป่า : 1061
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงนามน
   บ้าน : นามน หมู่ที่ : ตำบล : โคกสมบูรณ์
   อำเภอ : กมลาไสย จังหวัด : กาฬสินธุ์
20
5 รหัสไฟป่า : 2596
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูพาน
   บ้าน : บ้านโจด หมู่ที่ : 4 ตำบล : นาทัน
   อำเภอ : คำม่วง จังหวัด : กาฬสินธุ์
20
6 รหัสไฟป่า : 2597
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูพาน
   บ้าน : บ้านห้วยยาง หมู่ที่ : 4 ตำบล : หนองช้าง
   อำเภอ : สามชัย จังหวัด : กาฬสินธุ์
12
7 รหัสไฟป่า : 2598
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงหมู
   บ้าน : บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ่อแก้ว
   อำเภอ : นาคู จังหวัด : กาฬสินธุ์
20
8 รหัสไฟป่า : 2599
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงมูล
   บ้าน : บ้านโคกกลาง หมู่ที่ : 14 ตำบล : ดงมูล
   อำเภอ : หนองกุงศรี จังหวัด : กาฬสินธุ์
10
9 รหัสไฟป่า : 2600
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านนามล หมู่ที่ : ตำบล : โคกสมบูรณ์
   อำเภอ : กมลาไสย จังหวัด : กาฬสินธุ์
5
10 รหัสไฟป่า : 2601
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านกุดครอง หมู่ที่ : 4 ตำบล : ดอนจาน
   อำเภอ : ดอนจาน จังหวัด : กาฬสินธุ์
5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :