หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 19 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1026
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูสีฐาน
   บ้าน : กกกอก หมู่ที่ : 2 ตำบล : กกตูม
   อำเภอ : ดงหลวง จังหวัด : มุกดาหาร
5
2 รหัสไฟป่า : 1027
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูสีฐาน
   บ้าน : สงเปือยเหนือ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ดงมอน
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
7
3 รหัสไฟป่า : 1028
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : นาโสก หมู่ที่ : 7 ตำบล : นาโสก
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
10
4 รหัสไฟป่า : 1029
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : เหล่าล้อม หมู่ที่ : 4 ตำบล : นาสีนวน
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
3
5 รหัสไฟป่า : 1030
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3
   บ้าน : คลองน้ำใส หมู่ที่ : 2 ตำบล : โชคชัย
   อำเภอ : นิคมคำสร้อย จังหวัด : มุกดาหาร
15
6 รหัสไฟป่า : 1031
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : โคกสูงน้อย หมู่ที่ : 8 ตำบล : คำอาฮวน
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
5
7 รหัสไฟป่า : 1032
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : พลานอ้น หมู่ที่ : ตำบล : คำอาฮวน
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
12
8 รหัสไฟป่า : 1033
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2
   บ้าน : หนองเม็ก หมู่ที่ : 3 ตำบล : ป่าไร่
   อำเภอ : ดอนตาล จังหวัด : มุกดาหาร
10
9 รหัสไฟป่า : 1034
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : เหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ : 5 ตำบล : นาโสก
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
10
10 รหัสไฟป่า : 1035
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3
   บ้าน : หนองนกเขียน หมู่ที่ : ตำบล : ร่มเกล้า
   อำเภอ : นิคมคำสร้อย จังหวัด : มุกดาหาร
16
11 รหัสไฟป่า : 1036
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3
   บ้าน : วัดป่าภูยางเดี่ยว หมู่ที่ : ตำบล : ร่มเกล้า
   อำเภอ : นิคมคำสร้อย จังหวัด : มุกดาหาร
14
12 รหัสไฟป่า : 2557
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านศรีชมภู หมู่ที่ : 12 ตำบล : นากอก
   อำเภอ : นิคมคำสร้อย จังหวัด : มุกดาหาร
20
13 รหัสไฟป่า : 2558
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านดงมัน หมู่ที่ : 5 ตำบล : คำอาฮวน
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
20
14 รหัสไฟป่า : 2559
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านดงมัน หมู่ที่ : 5 ตำบล : คำอาฮวน
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
20
15 รหัสไฟป่า : 2560
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านภูทอง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ดงเย็น
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
9
16 รหัสไฟป่า : 2561
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ : 7 ตำบล : นาโสก
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
12
17 รหัสไฟป่า : 2562
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ : 11 ตำบล : ดงเย็น
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
8
18 รหัสไฟป่า : 2563
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านนาโด่ หมู่ที่ : 12 ตำบล : นาโสก
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
55
19 รหัสไฟป่า : 2564
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
   บ้าน : บ้านโป่งโพน หมู่ที่ : 3 ตำบล : ดงเย็น
   อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร
23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :