หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 203 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 206
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : ศรีบัวบาน หมู่ที่ : 1 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
20
2 รหัสไฟป่า : 207
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ
   บ้าน : เด่นเหม้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่ลาน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
3 รหัสไฟป่า : 208
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำบอน หมู่ที่ : 3 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
10
4 รหัสไฟป่า : 209
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 10 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
15
5 รหัสไฟป่า : 210
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : ร้องป่าเหล่า หมู่ที่ : 12 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
25
6 รหัสไฟป่า : 211
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำขี้มด หมู่ที่ : 3 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
7
7 รหัสไฟป่า : 212
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ
   บ้าน : ผาด้าย หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่ลาน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
40
8 รหัสไฟป่า : 213
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 10 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
20
9 รหัสไฟป่า : 214
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : เหมืองกวัก หมู่ที่ : 5 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
50
10 รหัสไฟป่า : 215
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ลี้
   บ้าน : ผาลาดเหนือ หมู่ที่ : 15 ตำบล : นาทราย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
30
11 รหัสไฟป่า : 216
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : แม่ป้อก หมู่ที่ : 11 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
50
12 รหัสไฟป่า : 217
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ : 7 ตำบล : ป่าไผ่
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
13 รหัสไฟป่า : 218
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ลี้
   บ้าน : ปางส้าง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ดงดำ
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
50
14 รหัสไฟป่า : 219
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองบอน หมู่ที่ : 11 ตำบล : นาทราย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
30
15 รหัสไฟป่า : 220
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เด่นทรายมูล หมู่ที่ : 14 ตำบล : นาทราย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
16 รหัสไฟป่า : 221
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : ป่าตึงงาม หมู่ที่ : 3 ตำบล : ป่าสัก
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
60
17 รหัสไฟป่า : 222
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ลี้
   บ้าน : ผาลาดเหนือ หมู่ที่ : 15 ตำบล : นาทราย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
50
18 รหัสไฟป่า : 223
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาลาดใต้ หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาทราย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
19 รหัสไฟป่า : 224
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ไร่ หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่ตืน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
10
20 รหัสไฟป่า : 225
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : สว่างวงศ์พัฒนา หมู่ที่ : 15 ตำบล : แม่ตืน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
50
21 รหัสไฟป่า : 226
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ปาง หมู่ที่ : 1 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
22 รหัสไฟป่า : 227
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ปาง หมู่ที่ : 1 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
23 รหัสไฟป่า : 228
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ศรีบุญเรือง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
10
24 รหัสไฟป่า : 229
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ศรีบุญเรือง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
5
25 รหัสไฟป่า : 230
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : ศรีบุญเรือง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
-
26 รหัสไฟป่า : 231
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : เด่นเหม้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่ลาน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
10
27 รหัสไฟป่า : 232
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : สันป่าสัก หมู่ที่ : 5 ตำบล : ศรีวิชัย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
30
28 รหัสไฟป่า : 233
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ลี้
   บ้าน : หนองบอน หมู่ที่ : 11 ตำบล : นาทราย
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
29 รหัสไฟป่า : 234
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ลี้
   บ้าน : ทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ : 3 ตำบล : ทุ่งหัวช้าง
   อำเภอ : ทุ่งหัวช้าง จังหวัด : ลำพูน
250
30 รหัสไฟป่า : 235
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
   บ้าน : สว่างวงศ์ หมู่ที่ : 15 ตำบล : แม่ตืน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
10
1234567
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :