หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 346 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 533
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
   บ้าน : ผาคัน หมู่ที่ : 10 ตำบล : บ้านปิน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
5
2 รหัสไฟป่า : 534
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่คำมี
   บ้าน : ผาหมูเหนือ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ร้องกวาง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
3
3 รหัสไฟป่า : 535
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต้าตอนขุน
   บ้าน : แสนทอง หมู่ที่ : 10 ตำบล : เวียงต้า
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
55
4 รหัสไฟป่า : 536
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปาน
   บ้าน : ไทรย้อย หมู่ที่ : 12 ตำบล : ไทรย้อย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
10
5 รหัสไฟป่า : 537
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
   บ้าน : ผาคัน หมู่ที่ : 10 ตำบล : บ้านปิน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
20
6 รหัสไฟป่า : 538
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เปาปมดงยาง หมู่ที่ : 7 ตำบล : นาพูน
   อำเภอ : วังชิ้น จังหวัด : แพร่
10
7 รหัสไฟป่า : 539
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านแสนทอง หมู่ที่ : 10 ตำบล : เวียงต้า
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
20
8 รหัสไฟป่า : 540
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง
   บ้าน : สวนหลวง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปงป่าหวาย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
2
9 รหัสไฟป่า : 541
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
3
10 รหัสไฟป่า : 542
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปาน
   บ้าน : ปางเคาะ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ไทรย้อย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
20
11 รหัสไฟป่า : 543
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
25
12 รหัสไฟป่า : 544
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่พวก
   บ้าน : แม่พวก หมู่ที่ : 5 ตำบล : ห้วยไร่
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
20
13 รหัสไฟป่า : 545
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน
   บ้าน : ปางเคาะ หมู่ที่ : 1 ตำบล : ไทรย้อย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
10
14 รหัสไฟป่า : 546
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน
   บ้าน : เปาปมดงยาง หมู่ที่ : 7 ตำบล : นาพูน
   อำเภอ : วังชิ้น จังหวัด : แพร่
5
15 รหัสไฟป่า : 547
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน
   บ้าน : แม่สิน หมู่ที่ : 9 ตำบล : นาพูน
   อำเภอ : วังชิ้น จังหวัด : แพร่
20
16 รหัสไฟป่า : 548
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : แม่หลู้ตะวันออก หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
90
17 รหัสไฟป่า : 549
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
   บ้าน : เหล่าป่าม่วง หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านปิน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
20
18 รหัสไฟป่า : 550
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่พวก
   บ้าน : ห้วยกูด หมู่ที่ : 5 ตำบล : เด่นชัย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
20
19 รหัสไฟป่า : 551
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : ศรีดอนชัย หมู่ที่ : 1 ตำบล : ทุ่งแล้ง
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
20
20 รหัสไฟป่า : 552
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
20
21 รหัสไฟป่า : 553
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
2
22 รหัสไฟป่า : 554
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
50
23 รหัสไฟป่า : 555
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปาน
   บ้าน : ปางเคาะ หมู่ที่ : 11 ตำบล : ไทรย้อย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
20
24 รหัสไฟป่า : 556
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
   บ้าน : แม่เกี่ยม หมู่ที่ : 1 ตำบล : ห้วยอ้อ
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
80
25 รหัสไฟป่า : 557
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
   บ้าน : แม่เกี่ยม หมู่ที่ : 1 ตำบล : ห้วยอ้อ
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
90
26 รหัสไฟป่า : 558
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่พวก
   บ้าน : ห้วยลากปืน หมู่ที่ : 10 ตำบล : ห้วยไร่
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
15
27 รหัสไฟป่า : 559
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
5
28 รหัสไฟป่า : 560
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
20
29 รหัสไฟป่า : 561
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปาน
   บ้าน : ปางเคาะ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ไทรย้อย
   อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่
20
30 รหัสไฟป่า : 562
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
   บ้าน : โคกป่าหิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่ปาน
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
10
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :