หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 176 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 179
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : น่าน
10
2 รหัสไฟป่า : 407
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ดู่ใต้ หมู่ที่ : 5 ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
5
3 รหัสไฟป่า : 408
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ศรีเกิด หมู่ที่ : 3 ตำบล : ไชยสถาน
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
-
4 รหัสไฟป่า : 409
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : น้ำกิ หมู่ที่ : 5 ตำบล : ผาทอง
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
10
5 รหัสไฟป่า : 410
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   บ้าน : แก่งโสภา หมู่ที่ : 8 ตำบล : ป่าแลวหลวง
   อำเภอ : สันติสุข จังหวัด : น่าน
300
6 รหัสไฟป่า : 411
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ฝายมูล หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าคา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
50
7 รหัสไฟป่า : 412
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : ทุ่งข่า หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านฟ้า
   อำเภอ : บ้านหลวง จังหวัด : น่าน
300
8 รหัสไฟป่า : 413
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ทุ่งผึ้ง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ปอน
   อำเภอ : ทุ่งช้าง จังหวัด : น่าน
50
9 รหัสไฟป่า : 414
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : เบ้ายา หมู่ที่ : 10 ตำบล : สะเนียน
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
250
10 รหัสไฟป่า : 415
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ฝายมูล หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าคา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
80
11 รหัสไฟป่า : 416
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : สองแคว หมู่ที่ : 5 ตำบล : สะเนียน
   อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน
14
12 รหัสไฟป่า : 417
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ต้นผึ้ง หมู่ที่ : 11 ตำบล : สถาน
   อำเภอ : ปัว จังหวัด : น่าน
260
13 รหัสไฟป่า : 418
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ชี หมู่ที่ : ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
13
14 รหัสไฟป่า : 419
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ฝายมูล หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าคา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
3
15 รหัสไฟป่า : 420
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : ใหม่ หมู่ที่ : 4 ตำบล : นาไร่หลวง
   อำเภอ : สองแคว จังหวัด : น่าน
8
16 รหัสไฟป่า : 421
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
   บ้าน : ชี หมู่ที่ : 7 ตำบล : เชียงกลาง
   อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
80
17 รหัสไฟป่า : 422
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
   บ้าน : เฉลิมราช หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปอน
   อำเภอ : ทุ่งช้าง จังหวัด : น่าน
10
18 รหัสไฟป่า : 423
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : วังว้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าวังผา
   อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
6
19 รหัสไฟป่า : 424
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขึ่ง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
50
20 รหัสไฟป่า : 425
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : แม่ลีก
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ส้าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
40
21 รหัสไฟป่า : 426
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : ไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ไหล่น่าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
10
22 รหัสไฟป่า : 427
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : บุญเรือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ไหล่น่าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
40
23 รหัสไฟป่า : 428
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขึ่ง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
50
24 รหัสไฟป่า : 429
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขึ่ง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
60
25 รหัสไฟป่า : 430
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : บุญเรือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ไหล่น่าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
20
26 รหัสไฟป่า : 431
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : น้ำมวบ
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
60
27 รหัสไฟป่า : 432
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
   บ้าน : ปางยาว หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่สาคร
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
70
28 รหัสไฟป่า : 433
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ยาบนาเลิม หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่ขะนิง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
15
29 รหัสไฟป่า : 434
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   บ้าน : พรหม หมู่ที่ : 1 ตำบล : หนองแดง
   อำเภอ : แม่จริม จังหวัด : น่าน
20
30 รหัสไฟป่า : 435
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม
   บ้าน : นาบัว หมู่ที่ : 6 ตำบล : หนองแดง
   อำเภอ : แม่จริม จังหวัด : น่าน
50
123456
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :