หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 62 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 481
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาโทกหวากอ หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
20
2 รหัสไฟป่า : 482
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาโทกหวากอ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
29
3 รหัสไฟป่า : 483
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่
   บ้าน : ป่ากวาว หมู่ที่ : 12 ตำบล : แม่ปืม
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
15
4 รหัสไฟป่า : 484
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่
   บ้าน : หมู่ที่ : 12 ตำบล : แม่ปืม
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
40
5 รหัสไฟป่า : 485
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : เด่นขาม หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
15
6 รหัสไฟป่า : 486
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
35
7 รหัสไฟป่า : 487
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กานาไร่เดียว หมู่ที่ : 14 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
20
8 รหัสไฟป่า : 488
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่
   บ้าน : โพธิ์เงิน หมู่ที่ : 16 ตำบล : แม่ปืม
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
11
9 รหัสไฟป่า : 489
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : มาต๋ำน้อย หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
50
10 รหัสไฟป่า : 490
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาโทกหวาก หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
10
11 รหัสไฟป่า : 491
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน
   บ้าน : เกษตรพัฒนา หมู่ที่ : ตำบล : บ้านต๋อม
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
10
12 รหัสไฟป่า : 492
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ : 23 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
7
13 รหัสไฟป่า : 493
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
20
14 รหัสไฟป่า : 494
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : มาต๋ำน้อย หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
10
15 รหัสไฟป่า : 495
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ศรีพรหม หมู่ที่ : 4 ตำบล : ควร
   อำเภอ : ปง จังหวัด : พะเยา
15
16 รหัสไฟป่า : 496
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : หมู่ที่ : 14 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
50
17 รหัสไฟป่า : 497
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
10
18 รหัสไฟป่า : 498
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
8
19 รหัสไฟป่า : 499
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : นาไร่เดียว หมู่ที่ : 14 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
5
20 รหัสไฟป่า : 500
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : สีชู หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
8
21 รหัสไฟป่า : 501
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
20
22 รหัสไฟป่า : 502
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
15
23 รหัสไฟป่า : 503
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : โซ๊ หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่นาเรือ
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
20
24 รหัสไฟป่า : 504
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
40
25 รหัสไฟป่า : 505
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาโทกหวาก หมู่ที่ : 17 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
2
26 รหัสไฟป่า : 506
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาท่าข้าม หมู่ที่ : 10 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
8
27 รหัสไฟป่า : 507
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาโทกหวาก หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
6
28 รหัสไฟป่า : 508
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่กาโทกหวาก หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
10
29 รหัสไฟป่า : 509
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่
   บ้าน : ภูเงิน หมู่ที่ : 16 ตำบล : แม่ปืม
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
15
30 รหัสไฟป่า : 510
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : ห้วยเคียน หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
20
123
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :