หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 116 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 375
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปง หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
4
2 รหัสไฟป่า : 376
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
2
3 รหัสไฟป่า : 377
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : สวนสัก หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
2
4 รหัสไฟป่า : 378
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยเคียน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
10
5 รหัสไฟป่า : 379
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
3
6 รหัสไฟป่า : 380
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งาม
   บ้าน : ถ้ำผาตอง หมู่ที่ : 11 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
15
7 รหัสไฟป่า : 381
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
5
8 รหัสไฟป่า : 382
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
1
9 รหัสไฟป่า : 383
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยทรายขาว หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทรายขาว
   อำเภอ : พาน จังหวัด : เชียงราย
2
10 รหัสไฟป่า : 384
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
2
11 รหัสไฟป่า : 385
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ถ้ำผาตอง หมู่ที่ : 7 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
6
12 รหัสไฟป่า : 386
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
10
13 รหัสไฟป่า : 387
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
8
14 รหัสไฟป่า : 388
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เล่าลิ่ว หมู่ที่ : ตำบล : แม่สลองใน
   อำเภอ : แม่ฟ้าหลวง จังหวัด : เชียงราย
2
15 รหัสไฟป่า : 389
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : เกี่ยงกลาง หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่ลอย
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
16 รหัสไฟป่า : 390
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เวียงจอมจ้อ หมู่ที่ : 20 ตำบล : เวียง
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
150
17 รหัสไฟป่า : 391
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปางหัด หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปอ
   อำเภอ : เวียงแก่น จังหวัด : เชียงราย
1
18 รหัสไฟป่า : 392
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : เกี๋ยงหนองข่วง หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่ลอย
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
30
19 รหัสไฟป่า : 393
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ปล้อง
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
2
20 รหัสไฟป่า : 394
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงราย
100
21 รหัสไฟป่า : 395
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เวียง
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
22 รหัสไฟป่า : 396
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : อ่างเก็บน้ำห้วยระเมศ หมู่ที่ : ตำบล : หงาว
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
23 รหัสไฟป่า : 397
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เวียง
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
100
24 รหัสไฟป่า : 398
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
25 รหัสไฟป่า : 399
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : ปี้ หมู่ที่ : 1 ตำบล : หงาว
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
10
26 รหัสไฟป่า : 400
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : วังผา หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
27 รหัสไฟป่า : 401
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : สันมะค่า
   อำเภอ : ป่าแดด จังหวัด : เชียงราย
30
28 รหัสไฟป่า : 402
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : ห้วยไคร้ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ตับเต่า
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
29 รหัสไฟป่า : 403
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่เปา
   อำเภอ : พญาเม็งราย จังหวัด : เชียงราย
280
30 รหัสไฟป่า : 404
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เม็งราย หมู่ที่ : 10 ตำบล : เม็งราย
   อำเภอ : พญาเม็งราย จังหวัด : เชียงราย
10
1234
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :