หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 138 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 159
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าลุ่มน้ำปาย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
2 รหัสไฟป่า : 160
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยชลอบ หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยผา
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
3 รหัสไฟป่า : 161
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
40
4 รหัสไฟป่า : 162
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เมืองแปง
   อำเภอ : ปาย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
5
5 รหัสไฟป่า : 163
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยเดื่อ หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
6
6 รหัสไฟป่า : 164
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : ห้วยเดื่อ หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
4
7 รหัสไฟป่า : 165
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : หัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
20
8 รหัสไฟป่า : 166
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยโป่งแข่ หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
50
9 รหัสไฟป่า : 167
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   บ้าน : นาป่าแปก หมู่ที่ : ตำบล : หมอกจำแป่
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
55
10 รหัสไฟป่า : 168
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : น้ำเพียงดิน หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
2
11 รหัสไฟป่า : 169
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   บ้าน : ห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
35
12 รหัสไฟป่า : 170
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : หัวน้ำและแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
6
13 รหัสไฟป่า : 171
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : หัวน้ำและแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
8
14 รหัสไฟป่า : 172
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   บ้าน : ท่าโป่งแดง หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
20
15 รหัสไฟป่า : 173
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : ห้วยโป่ง หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยโป่ง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
16 รหัสไฟป่า : 174
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : หัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
15
17 รหัสไฟป่า : 175
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : หัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
6
18 รหัสไฟป่า : 176
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : ห้วยโป่งกาน หมู่ที่ : ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
15
19 รหัสไฟป่า : 177
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
   บ้าน : ใหม่ หมู่ที่ : 5 ตำบล : ปางหมู
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
2
20 รหัสไฟป่า : 178
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
5
21 รหัสไฟป่า : 180
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
   บ้าน : ท่าผาปุ้ม หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าผาปุ้ม
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
1
22 รหัสไฟป่า : 181
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาหลวง
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
23 รหัสไฟป่า : 182
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาน้อย
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
5
24 รหัสไฟป่า : 183
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาหลวง
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
1
25 รหัสไฟป่า : 184
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หนองแห้ง หมู่ที่ : 9 ตำบล : เมืองปอน
   อำเภอ : ขุนยวม จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
26 รหัสไฟป่า : 185
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ท่าผาปุ้ม
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
2
27 รหัสไฟป่า : 186
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : ขุนยวม จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
30
28 รหัสไฟป่า : 187
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาน้อย
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
6
29 รหัสไฟป่า : 188
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาน้อย
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
8
30 รหัสไฟป่า : 189
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ลาน้อย
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
12345
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :