หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 14 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 962
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : เนินศาลา
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
13
2 รหัสไฟป่า : 967
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : เนินศาลา
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
4
3 รหัสไฟป่า : 969
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   บ้าน : เจ็ดร้อยไร่ หมู่ที่ : 13 ตำบล : แม่เล่ย์
   อำเภอ : แม่วงก์ จังหวัด : นครสวรรค์
80
4 รหัสไฟป่า : 970
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   บ้าน : ซับมะปราง หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่เล่ย์
   อำเภอ : แม่วงก์ จังหวัด : นครสวรรค์
100
5 รหัสไฟป่า : 971
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   บ้าน : ซับมะปราง หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่เล่ย์
   อำเภอ : แม่วงก์ จังหวัด : นครสวรรค์
150
6 รหัสไฟป่า : 973
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : กระทุ่มลาย หมู่ที่ : 11 ตำบล : วังม้า
   อำเภอ : ลาดยาว จังหวัด : นครสวรรค์
35
7 รหัสไฟป่า : 977
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : เนินไร่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : เนินศาลา
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
25
8 รหัสไฟป่า : 2428
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : วนอุทยานเขาหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังม้า
   อำเภอ : ลาดยาว จังหวัด : นครสวรรค์
30
9 รหัสไฟป่า : 2430
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : บ้านเนินไร่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : เนินศาลา
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
60
10 รหัสไฟป่า : 2431
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : บ้านถ้ำผาสวรรค์ หมู่ที่ : 7 ตำบล : นากลาง
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
35
11 รหัสไฟป่า : 2461
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : นากลาง
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
10
12 รหัสไฟป่า : 2462
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : นากลาง
   อำเภอ : โกรกพระ จังหวัด : นครสวรรค์
10
13 รหัสไฟป่า : 2464
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์
60
14 รหัสไฟป่า : 2466
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   บ้าน : บ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ : 21 ตำบล : แม่เปิน
   อำเภอ : แม่เปิน จังหวัด : นครสวรรค์
35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :