หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 44 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 963
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : เขาลูกช้าง หมู่ที่ : 4 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
35
2 รหัสไฟป่า : 964
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 7 ตำบล : หนองหลวง
   อำเภอ : สว่างอารมณ์ จังหวัด : อุทัยธานี
65
3 รหัสไฟป่า : 965
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
50
4 รหัสไฟป่า : 966
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
16
5 รหัสไฟป่า : 968
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : หมู่ที่ : 11 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
120
6 รหัสไฟป่า : 972
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เจ้าวัด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
35
7 รหัสไฟป่า : 974
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บึงเจริญ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
85
8 รหัสไฟป่า : 975
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : ศาลาคลอง หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้านไร่
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
60
9 รหัสไฟป่า : 976
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล :
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
45
10 รหัสไฟป่า : 978
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แก่นมะกรูด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
85
11 รหัสไฟป่า : 979
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : เขาน้อย หมู่ที่ : ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
10
12 รหัสไฟป่า : 980
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เขาขี้ฝอย หมู่ที่ : ตำบล : เขาขี้ฝอย
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
10
13 รหัสไฟป่า : 2429
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : บ้านหุบไม้ไฮ หมู่ที่ : 4 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
35
14 รหัสไฟป่า : 2432
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   บ้าน : บ้านวังตอ หมู่ที่ : 6 ตำบล : บ้านบึง
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
65
15 รหัสไฟป่า : 2433
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
82
16 รหัสไฟป่า : 2434
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านโป่งมะค่า หมู่ที่ : 7 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
92
17 รหัสไฟป่า : 2435
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านไผ่งาม หมู่ที่ : 10 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
65
18 รหัสไฟป่า : 2436
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขาแข้ง
   บ้าน : บ้านใหม่ป่าแฝก หมู่ที่ : 3 ตำบล : แก่นมะกรูด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
38
19 รหัสไฟป่า : 2437
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   บ้าน : บ้านหนองแก่นไม้ หมู่ที่ : 3 ตำบล : หนองจอก
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
25
20 รหัสไฟป่า : 2438
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ไร่ข้าวโพด
   บ้าน : บ้านคลองเสลา หมู่ที่ : 2 ตำบล : แก่นมะกรูด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
20
21 รหัสไฟป่า : 2439
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน
   บ้าน : บ้านอีมาดอีทราย หมู่ที่ : 4 ตำบล : แก่นมะกรูด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
25
22 รหัสไฟป่า : 2440
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านโป่งมะค่า หมู่ที่ : 7 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
20
23 รหัสไฟป่า : 2441
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขาแข้ง
   บ้าน : บ้านคลองเสลา หมู่ที่ : 2 ตำบล : แก่นมะกรูด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
20
24 รหัสไฟป่า : 2442
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านไผ่งาม หมู่ที่ : 10 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
50
25 รหัสไฟป่า : 2443
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านไผ่งาม หมู่ที่ : 10 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
40
26 รหัสไฟป่า : 2444
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านโป่งมะค่า หมู่ที่ : 7 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
60
27 รหัสไฟป่า : 2445
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านไผ่งาม หมู่ที่ : 10 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
35
28 รหัสไฟป่า : 2446
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   บ้าน : บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ : 7 ตำบล : เจ้าวัด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
20
29 รหัสไฟป่า : 2447
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   บ้าน : บ้านอีพุ่ม หมู่ที่ : 3 ตำบล : เจ้าวัด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
25
30 รหัสไฟป่า : 2448
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บ้านไผ่งาม หมู่ที่ : 10 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
25
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :