หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 38 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1129
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : เคร็ง
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
37
2 รหัสไฟป่า : 2694
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ขหล.บ่อล้อ
   บ้าน : บ้านตูล หมู่ที่ : 3 ตำบล :
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
30
3 รหัสไฟป่า : 2695
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
2
4 รหัสไฟป่า : 2696
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่เจ้าอยู่หัว
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
10
5 รหัสไฟป่า : 2697
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : หมู่ที่ : 12 ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
-
6 รหัสไฟป่า : 2698
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : หมู่ที่ : 12 ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
30
7 รหัสไฟป่า : 2699
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : บ้านไสขาว หมู่ที่ : 12 ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
25
8 รหัสไฟป่า : 2707
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด
   บ้าน : บ้านห้วยทรายงาม หมู่ที่ : 7 ตำบล : ห้วยปริก
   อำเภอ : ฉวาง จังหวัด : นครศรีธรรมราช
10
9 รหัสไฟป่า : 2708
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : พื้นที่เกษตร
   บ้าน : บ้านเหลือคลอง หมู่ที่ : 7 ตำบล : ทุ่งโพธิ์
   อำเภอ : จุฬาภรณ์ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
5
10 รหัสไฟป่า : 2711
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สปก.
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
7
11 รหัสไฟป่า : 2712
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าโคกเลา
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
30
12 รหัสไฟป่า : 2713
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ขหล.ทะเลน้อย
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : เคร็ง
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
1
13 รหัสไฟป่า : 2714
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ขหล.ทะเลน้อย
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : เคร็ง
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
189
14 รหัสไฟป่า : 2715
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
   บ้าน : หมู่ที่ : 7,8 ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
50
15 รหัสไฟป่า : 2716
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าคลองค็อง
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ชะอวด
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
20
16 รหัสไฟป่า : 2717
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : พื้นที่เกษตร
   บ้าน : บ้านบางนกกวัก หมู่ที่ : 12 ตำบล : สวนหลวง
   อำเภอ : เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
5
17 รหัสไฟป่า : 2718
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ขหล.ทะเลน้อย
   บ้าน : บ้านควนชิง หมู่ที่ : 9 ตำบล : เคร็ง
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
84
18 รหัสไฟป่า : 2719
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุ
   บ้าน : บ้านตูล หมู่ที่ : 3 ตำบล :
   อำเภอ : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
30
19 รหัสไฟป่า : 2720
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุ
   บ้าน : บ้านวังนกวัก หมู่ที่ : 2 ตำบล : สวนหลวง
   อำเภอ : เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
7
20 รหัสไฟป่า : 2721
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
4
21 รหัสไฟป่า : 2722
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
2
22 รหัสไฟป่า : 2723
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านท้ายทะเล หมู่ที่ : 12 ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
10
23 รหัสไฟป่า : 2724
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านไสขาว หมู่ที่ : ตำบล : การะเกด
   อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช
2
24 รหัสไฟป่า : 2725
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
22
25 รหัสไฟป่า : 2726
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
13
26 รหัสไฟป่า : 2727
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
5
27 รหัสไฟป่า : 2728
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
216
28 รหัสไฟป่า : 2729
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
283
29 รหัสไฟป่า : 2730
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
97
30 รหัสไฟป่า : 2731
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพรุควนเคร็ง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครศรีธรรมราช
137
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :