หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 6 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1128
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง
   บ้าน : คอกเสือ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ทุ่ง
   อำเภอ : ไชยา จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
1
2 รหัสไฟป่า : 2700
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนยางพารา
   บ้าน : บ้านบางโหว่ หมู่ที่ : 4 ตำบล : พลูเถื่อน
   อำเภอ : พนม จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
2
3 รหัสไฟป่า : 2701
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านบางปรุ หมู่ที่ : 6 ตำบล : คลองศก
   อำเภอ : พนม จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
1
4 รหัสไฟป่า : 2702
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านเชี่ยวปง หมู่ที่ : 3 ตำบล : คลองศก
   อำเภอ : พนม จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
4
5 รหัสไฟป่า : 2703
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : ตะปาน
   อำเภอ : พุนพิน จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
8
6 รหัสไฟป่า : 2704
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : อุทยานแห่งชาติคลองพนม
   บ้าน : บ้านเขาพรุชิง หมู่ที่ : 3 ตำบล : คลองศก
   อำเภอ : พนม จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :