หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 7 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 2226
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ : 2 ตำบล : ทับยายเชียง
   อำเภอ : พรหมพิราม จังหวัด : พิษณุโลก
50
2 รหัสไฟป่า : 2294
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสวนเมี่ยง
   บ้าน : บ้านตีนตก หมู่ที่ : 13 ตำบล : บ้านดง
   อำเภอ : ชาติตระการ จังหวัด : พิษณุโลก
100
3 รหัสไฟป่า : 2428
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : วนอุทยานเขาหลวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังม้า
   อำเภอ : ลาดยาว จังหวัด : นครสวรรค์
30
4 รหัสไฟป่า : 2493
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ : ตำบล : อูบมุง
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
5 รหัสไฟป่า : 2602
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
18
6 รหัสไฟป่า : 2603
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านคำไฮ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
24
7 รหัสไฟป่า : 2604
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ : ตำบล : มะเกลือเก่า
   อำเภอ : สูงเนิน จังหวัด : นครราชสีมา
23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :