หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 673 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 4
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ถนนสายแม่โป่ง-น้ำพุร้อน
   บ้าน : สหกรณ์ 4 หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
3
2 รหัสไฟป่า : 5
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์ 1 หมู่ที่ : ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
8
3 รหัสไฟป่า : 6
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
4 รหัสไฟป่า : 7
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์ 1 หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
7
5 รหัสไฟป่า : 8
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
6 รหัสไฟป่า : 9
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
2
7 รหัสไฟป่า : 10
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
10
8 รหัสไฟป่า : 11
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
15
9 รหัสไฟป่า : 12
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : แม่ตาด หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยทราย
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
25
10 รหัสไฟป่า : 13
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
-
11 รหัสไฟป่า : 14
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
15
12 รหัสไฟป่า : 15
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
13
13 รหัสไฟป่า : 72
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปากทาง หมู่ที่ : 7 ตำบล : สันมหาพน
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
3
14 รหัสไฟป่า : 73
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
4
15 รหัสไฟป่า : 74
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
2
16 รหัสไฟป่า : 123
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริง หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
4
17 รหัสไฟป่า : 151
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าเท้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
30
18 รหัสไฟป่า : 159
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าลุ่มน้ำปาย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
10
19 รหัสไฟป่า : 179
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : น่าน
10
20 รหัสไฟป่า : 180
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
   บ้าน : ท่าผาปุ้ม หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าผาปุ้ม
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
1
21 รหัสไฟป่า : 206
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : ศรีบัวบาน หมู่ที่ : 1 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
20
22 รหัสไฟป่า : 207
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ
   บ้าน : เด่นเหม้า หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่ลาน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
20
23 รหัสไฟป่า : 208
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำบอน หมู่ที่ : 3 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
10
24 รหัสไฟป่า : 209
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 10 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
15
25 รหัสไฟป่า : 210
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : ร้องป่าเหล่า หมู่ที่ : 12 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
25
26 รหัสไฟป่า : 211
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : จำขี้มด หมู่ที่ : 3 ตำบล : ศรีบัวบาน
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
7
27 รหัสไฟป่า : 212
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ
   บ้าน : ผาด้าย หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่ลาน
   อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน
40
28 รหัสไฟป่า : 213
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 10 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
20
29 รหัสไฟป่า : 214
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
   บ้าน : เหมืองกวัก หมู่ที่ : 5 ตำบล : มะเขือแจ้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
50
30 รหัสไฟป่า : 244
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : ศรีทรายมูล หมู่ที่ : 9 ตำบล : ทาปลาดุก
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
10
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :