หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 563 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 63
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
10
2 รหัสไฟป่า : 64
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่ทา
   บ้าน : ใหม่ หมู่ที่ : 2 ตำบล : ทาเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
3 รหัสไฟป่า : 65
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : ป่าไผ่ หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่โป่ง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
-
4 รหัสไฟป่า : 66
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : โป่งดิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
5
5 รหัสไฟป่า : 67
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ดงช้างแก้ว หมู่ที่ : 10 ตำบล : สะเมิงใต้
   อำเภอ : สะเมิง จังหวัด : เชียงใหม่
9
6 รหัสไฟป่า : 68
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์ 8 หมู่ที่ : ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
10
7 รหัสไฟป่า : 69
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ทุ่งเหล่า หมู่ที่ : 1 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
8 รหัสไฟป่า : 70
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสะเมิง
   บ้าน : ดงช้างแก้ว หมู่ที่ : ตำบล : สะเมิงใต้
   อำเภอ : สะเมิง จังหวัด : เชียงใหม่
48
9 รหัสไฟป่า : 71
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสะเมิง
   บ้าน : ดงช้างแก้ว หมู่ที่ : ตำบล : สะเมิงใต้
   อำเภอ : สะเมิง จังหวัด : เชียงใหม่
22
10 รหัสไฟป่า : 112
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทุ่งละคร หมู่ที่ : 1 ตำบล : เชียงดาว
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
6
11 รหัสไฟป่า : 113
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
1
12 รหัสไฟป่า : 114
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ทุ่งละคร หมู่ที่ : 1 ตำบล : เชียงดาว
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
3
13 รหัสไฟป่า : 115
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
15
14 รหัสไฟป่า : 116
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
1
15 รหัสไฟป่า : 117
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปางกว้าง หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
2
16 รหัสไฟป่า : 118
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ข้อน หมู่ที่ : 4 ตำบล : เมืองงาย
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
13
17 รหัสไฟป่า : 119
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ดง หมู่ที่ : ตำบล : เชียงดาว
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
4
18 รหัสไฟป่า : 120
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
1
19 รหัสไฟป่า : 121
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
20
20 รหัสไฟป่า : 122
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
1
21 รหัสไฟป่า : 143
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปาเหนือ หมู่ที่ : 14 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
15
22 รหัสไฟป่า : 144
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห่างหลวง หมู่ที่ : 6 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
40
23 รหัสไฟป่า : 145
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห่างหลวง หมู่ที่ : 6 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
6
24 รหัสไฟป่า : 146
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โป่งดิน หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
25 รหัสไฟป่า : 147
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
26 รหัสไฟป่า : 148
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
27 รหัสไฟป่า : 149
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
28 รหัสไฟป่า : 150
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ตุงลอย หมู่ที่ : 4 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
-
29 รหัสไฟป่า : 157
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แจ่ม
   บ้าน : แม่นาจรเหนือ หมู่ที่ : 16 ตำบล : แม่นาจร
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
100
30 รหัสไฟป่า : 158
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
5
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :