หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 24 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1248
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
2 รหัสไฟป่า : 1249
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : บ้านจำค่า หมู่ที่ : 2 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
15
3 รหัสไฟป่า : 1250
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : พิชัย
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
27
4 รหัสไฟป่า : 1251
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
5 รหัสไฟป่า : 1252
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : บ้านหัวฝาย หมู่ที่ : 4 ตำบล : กล้วยแพะ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
10
6 รหัสไฟป่า : 1253
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : ลำปาง
40
7 รหัสไฟป่า : 1254
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ : 15 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
10
8 รหัสไฟป่า : 1255
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่จาง
   บ้าน : หมู่ที่ : 2 ตำบล : กล้วยแพะ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
40
9 รหัสไฟป่า : 1256
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : บ้านห้วยหลวง, บ้านจำค่า หมู่ที่ : 15, 2 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
10 รหัสไฟป่า : 1257
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เมาะ
   บ้าน : บ้านแม่เมาะ หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่เมาะ
   อำเภอ : แม่เมาะ จังหวัด : ลำปาง
20
11 รหัสไฟป่า : 1258
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เมาะ
   บ้าน : บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่เมาะ
   อำเภอ : แม่เมาะ จังหวัด : ลำปาง
1
12 รหัสไฟป่า : 1259
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : บ้านเสด็จ หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
13 รหัสไฟป่า : 1260
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   บ้าน : บ้านมาย หมู่ที่ : 7 ตำบล : วังเงิน
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
20
14 รหัสไฟป่า : 1261
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่ปะ
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
1
15 รหัสไฟป่า : 1262
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : บ้านผาลาด หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
30
16 รหัสไฟป่า : 1263
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : บ้านห้วยยาง หมู่ที่ : 6 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
10
17 รหัสไฟป่า : 1264
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ดอนไฟ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
15
18 รหัสไฟป่า : 1265
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : แม่เมาะ จังหวัด : ลำปาง
20
19 รหัสไฟป่า : 1281
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ดอยฮาง
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
100
20 รหัสไฟป่า : 1520
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : แม่ลาน้อย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
15
21 รหัสไฟป่า : 1521
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : บ้านไร่ หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่สะเรียง
   อำเภอ : แม่สะเรียง จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
50
22 รหัสไฟป่า : 1525
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   บ้าน : บ้านหัวน้ำแม่สะกิ๊ด หมู่ที่ : 10 ตำบล : ผาบ่อง
   อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
20
23 รหัสไฟป่า : 1526
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านแม่สวด หมู่ที่ : ตำบล : แม่สวด
   อำเภอ : สบเมย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
15
24 รหัสไฟป่า : 1747
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1 (เชียงใหม่)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ : 15 ตำบล : ป่าตึง
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :