หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 17 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1266
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนบ้านป่าคาใต้
   บ้าน : บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
20
2 รหัสไฟป่า : 1267
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านไร่ หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
1,000
3 รหัสไฟป่า : 1268
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านแซว หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านแซว
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
1,000
4 รหัสไฟป่า : 1269
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านแซว หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านแซว
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
100
5 รหัสไฟป่า : 1270
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านตึง หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านแซว
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
15
6 รหัสไฟป่า : 1271
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่ยาว
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
50
7 รหัสไฟป่า : 1272
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านตึง หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านแซว
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
80
8 รหัสไฟป่า : 1273
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ขหล.เชียงแสน
   บ้าน : บ้านป่าตึง หมู่ที่ : 6 ตำบล :
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
20
9 รหัสไฟป่า : 1274
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านไร่ หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
70
10 รหัสไฟป่า : 1275
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ริมโขง
   อำเภอ : เชียงของ จังหวัด : เชียงราย
50
11 รหัสไฟป่า : 1276
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
800
12 รหัสไฟป่า : 1277
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านธารทอง หมู่ที่ : ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
1,000
13 รหัสไฟป่า : 1278
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
1,000
14 รหัสไฟป่า : 1279
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านแม่คำ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
15
15 รหัสไฟป่า : 1280
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านธารทอง หมู่ที่ : ตำบล : แม่เงิน
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
100
16 รหัสไฟป่า : 1282
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บ้านแซว
   อำเภอ : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
20
17 รหัสไฟป่า : 1283
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2 (เชียงราย)
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ดอยฮาง
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
60
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :