หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 2747 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 4
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ถนนสายแม่โป่ง-น้ำพุร้อน
   บ้าน : สหกรณ์ 4 หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
3
2 รหัสไฟป่า : 5
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์ 1 หมู่ที่ : ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
8
3 รหัสไฟป่า : 6
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
4 รหัสไฟป่า : 7
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์ 1 หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
7
5 รหัสไฟป่า : 8
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
6 รหัสไฟป่า : 9
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
2
7 รหัสไฟป่า : 10
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองหอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
10
8 รหัสไฟป่า : 11
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
15
9 รหัสไฟป่า : 12
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : แม่ตาด หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยทราย
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
25
10 รหัสไฟป่า : 13
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
-
11 รหัสไฟป่า : 14
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
15
12 รหัสไฟป่า : 15
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
13
13 รหัสไฟป่า : 16
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
1
14 รหัสไฟป่า : 17
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : โป่งกุ่ม หมู่ที่ : 4 ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
6
15 รหัสไฟป่า : 18
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสันทราย
   บ้าน : พระธาตุ หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่แฝก
   อำเภอ : สันทราย จังหวัด : เชียงใหม่
20
16 รหัสไฟป่า : 19
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : ต้นผึ้ง หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่โป่ง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
10
17 รหัสไฟป่า : 20
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
15
18 รหัสไฟป่า : 21
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : บง หมู่ที่ : 8 ตำบล : ออนใต้
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
-
19 รหัสไฟป่า : 22
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
2
20 รหัสไฟป่า : 23
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : อ่างห้วยบง
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
21 รหัสไฟป่า : 24
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : ทาเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
2
22 รหัสไฟป่า : 25
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าไม้แดง หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่โป่ง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
15
23 รหัสไฟป่า : 26
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยฮัก หมู่ที่ : 11 ตำบล : หนองแหย่ง
   อำเภอ : สันทราย จังหวัด : เชียงใหม่
20
24 รหัสไฟป่า : 27
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์แปลง 6 หมู่ที่ : ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
25 รหัสไฟป่า : 28
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
20
26 รหัสไฟป่า : 29
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ออนใต้
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
-
27 รหัสไฟป่า : 30
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ดอนทราย หมู่ที่ : 8 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
20
28 รหัสไฟป่า : 31
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : โป่งกุ่ม หมู่ที่ : ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
6
29 รหัสไฟป่า : 32
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยมานากอน หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยแก้ว
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
25
30 รหัสไฟป่า : 33
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาลาด หมู่ที่ : 1 ตำบล : เชิงดอย
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
4
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :