หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
ผู้บริหารกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
อธิบดีกรมป่าไม้
นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5173, 5199
โทรสาร. 02-9406664
อีเมล. -
รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3
โทรสาร. 02-5615421
อีเมล. -
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3
โทรสาร. 02-5793002
อีเมล. -
นายนิกร ศิรโรจนานนท์
รองอธิบดีกรมป่าไม้/ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5171
โทรสาร. 02-5798338
อีเมล. -
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นายณัฐ โก่งเกษร
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3

อีเมล. -
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3
โทรสาร. 02-5792798
อีเมล. -
นายพิชัย เอกศิริพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5638

อีเมล. -
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5766

อีเมล. -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณนายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 9/1/2567 14:55:44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :