หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
ผู้บริหารกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
อธิบดีกรมป่าไม้
นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5173, 5199
โทรสาร. 02-9406664
รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5171,5123
โทรสาร. 02-5615421
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5582,5583
โทรสาร. 02-5793002
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5580,5640
โทรสาร. 02-5798338
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5192
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3
โทรสาร. 02-5792798
ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5031
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 1 อาคาร 52 02-5614292-3#5766
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 20/1/2566 11:31:15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :